Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

7 maart om 19.30 uur Themabijeenkomst -Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!-

Vooral in de omgeving van Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zijn de problemen in kaart gebracht en wordt een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk gevraagd mee te denken. U bent welkom op 7 maart van 19.30-21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof, A.J.Ernststraat 112.

Nieuws uit B&W 6 februari: Ruimtelijke Ordening

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om een fietspad op de Zuidas op te heffen vanwege de bouw van kantoorgebouwen en het aanleggen van een nieuw stuk park. Er komt een alternatieve fietsroute door de Prinses Irenestraat en de veiligheid van de kruising met de Beethovenstraat wordt verbeterd. Daarnaast is de gemeente van plan om grenzend aan de nieuwe kantoorgebouwen een stuk park aan te leggen. Het ontwerp daarvoor is in overleg met de buurt tot stad gekomen. Onderdelen van het nieuwe stuk park zijn een waterplas, een ligweide en een nieuwe speelplek. Behandeling in de commissie BWK op 27 februari en in de gemeenteraad op 13 maart 2013.

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase. Het bestemmingsplan gaat over een deel van de huidige campus van de Vrije Universiteit en maakt nieuwbouw van studentenwoningen en universitair onderwijs mogelijk. Tijdens een periode van zes weken bestaat de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Het college heeft ook ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder voor dit bestemmingsplan toe te staan. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder worden overschreden door het lawaai van het spoor en de ringweg A10. De wet biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet door geluidbeperkende maatregelen kan worden tegengegaan.

Nieuws uit het DB Regioraad Amsterdam van 31 januari 2013

Subsidie voor Beter Benutten projecten

Het dagelijks bestuur stelt de gereserveerde rijksbijdrage beschikbaar aan de gemeente Amsterdam voor verschillende Beter Benutten projecten en mandateert de portefeuillehouder om dit besluit verder af te handelen. Het gaat om o.a. het project:  € 180.672,-, voor ‘Minder hinder tijdens wegwerkzaamheden Zuid-as en Zuidoost’.

Ombouw Amstelveenlijn

Het dagelijks bestuur legt de voorkeursvariant voor de ombouw van de Amstelveenlijn ter vaststelling voor aan de Regioraad van 12 maart a.s. Tijdens de voorsessie van de Regioraad geeft de portefeuillehouder OV een mondelinge toelichting over de advisering van de raden van Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid.

Nieuw lid Reizigers Advies Raad- Het dagelijks bestuur benoemt de heer R. Ambags als nieuw plaatsvervangend lid voor de Reizigers Advies Raad namens de Fietsersbond. Hij volgt de heer G. de With op.

Uitkomst digitale peiling over station Zuid in de toekomst van dienst Zuidas

Conclusie is onder meer dat respondenten van de enquête zijn op te delen in twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door professionals en reizigers. Op alle stellingen geven zij ongeveer het zelfde antwoord. De andere groep wordt gevormd door de bewoners. Op een aantal onderwerpen verschillen zij sterk van mening met de groep professionals/reizigers.

Op de vraag of bij het nieuwe station Zuid functionaliteit of sfeer centraal moet staan, zijn alle groepen het echter eens. Een station moet niet alleen functioneel zijn, maar is ook een beeldbepalend gebouw voor de Zuidas. De respondenten zijn van mening dat sfeer en uitstraling functie niet in de weg hoeven te staan. Dit beeld komt ook naar voren in de open antwoorden, waarin de respondenten aangeven dat het station in de toekomst meer moet aansluiten bij de ‘allure’ van de Zuidas”…..lees hier het rapport.

Op 23 februari, 17.00 uur, in de St Nicolaaskapel, Pr. Irenestraat 19, Onbewoond Geheugen van Danielle van Vree & Nachtaarde van Anno Dijkstra.

roc 2Inbo Architectenbureau in het oude ROC gebouw

Dienst Zuidas berichtte dat: met ingang van 4 februari 2013 architectenbureau Inbo in het voormalige ROC gebouw aan de Gaasterlandstraat in de Kop Zuida is gevestigd. Inbo koos voor deze plek, omdat het bureau zich richt op stedelijke herstructurering en tweedehands gebouwen. Het gebouw ontworpen door architect Dick van der Klei en dateert uit 1974.

Voor de overige m2 in het oude schoolgebouw is Dienst Zuidas bezig met de realisatie van een broedplaats. Naar verwachting kan de broedplaats in het voorjaar van 2013 van start. Naast Inbo en de broedplaats zal er ook ruimte komen voor tijdelijke Zuidas initiatieven, startups en horeca.

Tunnelbouw ZuidasDok start in 2016

De tunnels van de nieuwe A10 op de Zuidas in Amsterdam worden vanaf 2016/2017 naast de huidige A10 gebouwd. Onderdelen van ZuidasDok worden telkens in uitvoering genomen en opgeleverd, totdat de gehele operatie tegen 2025/2027 achter de rug is.

ODNZKG (vm DMB) verhuist naar Zuidoost per 4 maart 2013

De Amsterdamse vestiging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (voormalig DMB) verhuist op 1 maart van de Cruquiusweg 5 naar  Zuidoost. In verband met de verhuizing is het kantoor op 1 maart gesloten. Vanaf 4 maart zijn de medewerkers te bereiken op Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam, 020 254 3600, Postbus 922, 1000AX Amsterdam.

Bouwverkeer omgeving Europaboulevard & werkzaamheden station Rai

De komende tijd zal er veel bouwverkeer in de omgeving Europaboulevard – Amstel rijden. Voor het nieuwe baandeel zijn namelijk grote hoeveelheden zand nodig. De bouwroute loopt langs het Ittmanpad, Rozenoordpad richting de Gelrestraat. Meer informatie over de verkeersmaatregelen en de periode vindt u in de bewonersbrief en op de website van dienst Zuidas.

Station RAI krijgt een ruimere stationshal, er komen twee sporen bij en een extra perron. In februari en maart wordt een deel van de oude hal gesloopt. De AH to go gaat weg, hier komt een Kiosk voor terug. De spooraannemer plaatst eerst een tijdelijke wand in de hal om reizigers af te schermen van het werk. Daarna komt er voor drie jaar een wand met dezelfde functie waarop te zien is hoe het station wordt als het klaar is. Hierachter bouwt de aannemer aan de nieuwe stationshal. In de periode van de sloop is één van de entrees van het station afgesloten. Reizigers kunnen dan alleen gebruik maken van de ingang aan de Amstelparkzijde.

Het spoorviaduct bij de Rozenoordburg over de Amstel wordt met twee sporen verbreed. Aan de west- en de oostkant van de Amstel worden extra pijlers in de Amstel geplaatst. Tijdens dit werk is de doorvaart tijdelijk en gedeeltelijk gestremd. De scheepvaart en de pleziervaart kunnen dan gebruik maken van de onderdoorgang aan de west- of de oostkant. Tijdens de werkzaamheden is de doorvaartbreedte 25 meter en geldt een snelheidsbeperking van 6 km per uur. nieuwsbrief 005 februari 2013 OVSAAL ProRail

Bekendmakingen & Kennisgevingen

Gemeente Amsterdam

Aangevragen evenementenvergunningen

Vanaf 1 februari zijn omgevingsbesluiten (en omgevingsontwerpbesluiten) alleen nog in te zien op afspraak. Zij liggen dan niet meer ter inzage bij de informatiebalies. U kunt een verzoek indienen via e-mail vergunningen@zuid.amsterdam.nl, of u kunt bellen met 14 020. U kunt dan een afspraak laten maken op maandag, dinsdag of woensdag: tussen 8.30 en 12.00 uur, of: tussen 14.00 en 16.00 uur. De afspraak vindt altijd plaats op het stadsdeelkantoor Tripolis aan het Burgerweeshuispad 301.


Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

VU Connected, De Boelelaan 1105

Filosofie op de Zuidas, 13 februari 2013, 16:30-8:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Kees de Kort (Commentator BNR) en Govert Buijs, politieke filosofie en levensbeschouwing VU. “De verantwoordelijke autoriteiten hebben het publiek in de steek gelaten”, aldus Kees de Kort. In Filosofie op de Zuidas spreekt VU-filosoof Ad Verbrugge met de commentator van BNR over de kredietcrisis.

Lees verder over: Dok, Organisatie, OV, RAI, Verkeer, Weekberichten.