Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 8

Kioskje aan de Zuidas?

In stadberichten # 248 vertelt Eline Hoogendijk wat Zuidas verwacht: “Het is belangrijk dat deze pop-up stores zich onderscheiden van het huidige aanbod en misschien wel zo tof zijn dat je er een blokje voor om fietst.”

Heartvertising!

heartvertisingGisteren deed Eva Gabeler in Het Parool verslag: “Honderdduizend Boomerangkaarten en driehonderd abri's bij alle metrostations in de stad en Q-parks in Zuidoost moeten Amsterdammers er deze week toe aansporen hun onvervulde wensen en dromen na te streven. Voor 'The Heartvertising Project' hebben twaalf kunstenaars uit binnen- en buitenland werk gemaakt met het motto 'Follow your heart' om mensen aan te sporen om hun hart te volgen. Het project is een initiatief van een reclamebureau in Amsterdam”.(Foto van abri op station RAI © reclamebureau Kokoro)

Olympische Spelen te zien op scherm Zuidplein

De Olympische Spelen worden live uitgezonden op het grote scherm op het Zuidplein. Handig om onderweg naar het station toch nog iets mee te krijgen van de presentaties van de Nederlandse sporters, zo berichtte dienst Zuidas. Kijk hier voor het uitzendschema.

Advies over ZuidasDok door commissie MER

De Commissie MER (Commissie voor de milieueffectrapportage) heeft op 11 februari 2014 op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu een advies uitgebracht op het Concept Advies Reikwijdte en Detailniveau Zuidasdok. In de huidige fase van het project Zuidasdok – de planuitwerkingsfase – wordt een projectMER opgesteld. Hierin worden de milieueffecten van de uit te werken voorkeursbeslissing in kaart gebracht. De eerste stap hiervoor is het opstellen van een Advies Reikwijdte en Detailniveau. Hierin wordt aangegeven welke milieu-informatie de projectMER dient te bevatten en hoe de projectMER moet worden opgezet.

Loket Tripolis gesloten

Onder het motto ‘Alles onder één dak' heeft Stadsdeel Zuid vanaf maandag 17 februari de twee stadsdeelkantoren samengevoegd. Stadsdeelkantoor President Kennedylaan is verbouwd en Loket Tripolis (Burgerweeshuispad 301) is gesloten. U vindt nu dus alles waarvoor u naar het stadsdeelkantoor komt onder één dak: aan de President Kennedylaan 923.

Werkzaamheden gebouwen Stibbe & AKZO Beethovenstraat

DuraVermeer liet in een bewonersbrief van 10 februari weten wat er na het heiwerk nog aan werkzaamheden te verwachten is. De werkzaamheden van de kelder welke zich onder het toekomstige gebouw ‘Stibbe’ bevindt zijn nog onder het maaiveld. Zij hopen medio augustus 2014 bij de begane grondvloer van dit deel van het project aan te komen. Medio juli zullen de stalen damwanden welke zich rondom de bouwplaats in de bodem bevinden, worden getrokken. U wordt daarover nog nader geïnformeerd. Bij het toekomstige gebouw ‘AkzoNobel’ zijn ze inmiddels boven het maaiveld uitgekomen. Binnenkort wordt gestart met de ruwbouw van het bovengrondse gedeelte. Zoals is afgesproken met de gemeente Amsterdam en dienst Zuidas geschiedt de aanvoer van alle materialen over de speciaal daartoe aangelegde bouwweg aan de zuid- en oostzijde van de bouwplaats. Naar verwachting is halverwege het vierde kwartaal het hoogste punt van de ruwbouw van het kantoorgebouw AkzoNobel bereikt. Na de zomervakantie zal de bovenbouw van het kantoorgebouw Stibbe starten. Voor algemene info mevrouw J-M. Hu van de Dienst Zuidas, telefoonnummer 0622 20 7630.

Werkzaamheden van maart 2014 tot juni 2015 aan Gustav Mahlerlaan, tussen de De Boelelaan en de hoofdingang The Edge (Deloitte)

Kabels en leidingen worden gelegd en een nieuwe weg wordt aangelegd evenals parkeervakken, fiets- en voetpaden. In de vernieuwde straat komen worden ook bomen geplant. Daarnaast wordt een nieuw fiets- en voetpad van de Amstelveenseweg naar de Gustav Mahlerlaan aangelegd, tussen het VUmc en de buitenring van de A10 in. Hierdoor verbetert de verbinding Mahlerlaan- metrostation voor fietsers en voetgangers.

p+R 2014P+R RAI nieuwe locatie open en t/m 23 februari dicht

P+R gebruikers kunnen vanaf 12 februari ook gebruik maken van de nieuwe P+R bij de RAI, die plaats biedt aan circa 700 auto's. Vanaf 12 februari zijn er nieuwe regels voor alle P+R terreinen in Amsterdam.

Parkeerdruk bij entree Amsterdamse Bos gereguleerd

Het is niet direct een deelgebied van Zuidas maar zonder effecten in omliggende buurten zal de maatregel vermoedelijk niet zijn. Het stadsdeel laat weten  dat onderzoek aantoont dat de drukte vooral wordt veroorzaakt door mensen die in de buurt werken en er lang parkeren. Voor mensen die het Bos en de attracties willen bezoeken blijft er daardoor nauwelijks parkeergelegenheid over aan het begin van het Bos. Om de parkeerdrukte te reguleren worden de toegangstijden van het parkeerterrein aangepast: vanaf maandag 3 maart a.s. is het terrein door de weeks alleen toegankelijk van 10.00 uur 's ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts. Buiten die tijden wordt het terrein geblokkeerd. In het weekend is het parkeerterrein vrij toegankelijk.

Nieuws uit B&W week 8

1. Meer plek voor de fiets en Wrakkenman haalt oude fietsen weg: fietsparkerenHet fietsgebruik in Amsterdam is de afgelopen 20 jaar gegroeid met meer dan 40 procent. Dagelijks rijden Amsterdammers nu al zo’n 2 miljoen kilometer en de smalle fietspaden verwerken een groeiende stroom fietsers. De overlast van overvolle rekken bij de stations begint een bereikbaarheidsprobleem te worden. Om de fietser beter te faciliteren heeft het college van B&W besloten om aanvullend op het Meerjarenplan Fiets (dat de komende jaren onder andere voorziet in 40.000 extra fietsparkeerplekken) versneld extra maatregelen te nemen. Zo denkt men aan meer groene golven voor fietsers om de doorstroming te verbeteren, krijgen fietsers meer eigen opstelstroken bij verkeerslichten en wordt een ‘wrakkenman’ aangesteld om oude fietsen af te voeren.

2. Ruimtelijke ordening: bestemmingsplan Beethoven ter visie gelegd

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp van het bestemmingsplan Beethoven, eerste fase. Ter visie leggen betekent dat iedereen tijdens een periode van zes weken de mogelijkheid heeft zienswijzen in te dienen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Beethovenstraat, de Prinses Irenestraat, het Sint- Nicolaaslyceum en de ringweg A10. Het bestemmingsplan geeft een positieve bestemming aan ontwikkelingen die al zijn gerealiseerd (Sint-Nicolaaslyceum) of vergund (kantoorgebouwen van Stibbe en AkzoNobel). Verder maakt het bestemmingsplan een fietspad door het gebied mogelijk.

19 februari vergadering commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, 09:00-17:00 uur en zo nodig vanaf 19:30-22:30 uur, De Rooszaal, stadhuis

Ruimtelijke Ordening agendapunt 37- Kennisnemen van het Ambitiedocument ZuidasDok, richtinggevend masterplan voor planuitwerking en aanbesteding. De leden van de commissie VVL zijn ook uitgenodigd. Bij TKN 9 OV netwerkstudie, samenvatting en uitgebreide versie.

19 februari vergadering deelraad Zuid, 20:00-23.00 uur, Raadzaal Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923

Onder hamerstukken: 14 Instellingsbesluit Vrijwilligersondersteuning Exploitatie Hortus VU.

27 februari 20.00 uur Verkiezingsdebat in het Thomastheater, Pr. Irenestraat 36

De Protestantse Kerk Amsterdam is een kerk met hart en ziel voor stad en buurt. Hoe kijken de lijsttrekkers van de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aan tegen die rol van de kerk in de stad?

4 maart 16.00-18.30, Lijsttrekkersdebat over en voor ondernemers in Amsterdam

Debat georganiseerd door WTC Amsterdam Business Club ism VNO-NCW, metropool Amsterdam en MKB Amsterdam. Centraal staat het verkiezingsmanifest Laat de economie bloeien! Zonder welvaart geen welzijn. Vooraf aanmelden via buisnessclub@wtc-abc.nl

verkiezingen14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Op 19 maart wordt er een nieuw lokaal bestuur gekozen. U stemt één keert op een partij voor een zetel in de gemeenteraad en één keer op een partij voor een zetel in de bestuurscommissie van Zuid. De nieuwe bestuurscommissie met 15 leden komt in de plaats van de huidige stadsdeelraad Zuid met 29 leden. Om u te helpen bij uw keuze organiseert het WOVB op vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC gebouw aan de A.J. Ernststraat 112). BPZ is ook aanwezig en WOCB heeft alle politieke partijen uitgenodigd voor dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep gereed. Het debat begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Heeft u al vragen? Laat het weten per e-mail: verkiezingsdebat@gmail.com of per telefoon 020 644 9936. Deelname is gratis.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Besluit Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend aan Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam een vergunning te hebben verleend ingevolge de Ontgrondingenwet ten behoeve van aanleg waterpartij Beatrixpark te Amsterdam. Het besluit is in vergelijking met het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Het besluit ligt vanaf 14 februari 2014 tot 28 maart 2014 ter inzage bij stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Beroep tegen het besluit kan tot 29 maart 2014 schriftelijk worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

  • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 maart 2014 tot en met 29 mei 2014, verzonden d.d. 7 februari 2014. Dossiernummer 43-837700.

De vergunning ligt vanaf 17 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bezwaar maken kan binnen zes weken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 74019 1070 BA Amsterdam.

In februari geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

 

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt.  

 

4 maart, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Duo Edelen: Fred Edelen, barokcello en Christina Scott Edelen, klavecimbel, spelen werk van o.a. Mendelsohn en Schubert.

 

4 maart,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel III, conferentiezaal 2 ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10

Spreker: Manuel Adamini (SNS), gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek). Samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek.

 

Lees verder over: Weekberichten.