Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 26

ravelkavelindeling cc25 juni informatie-avond over herzien Uitvoeringsbesluit Ravel

Dienst Zuidas houdt vanavond een informatie-avond (niet bedoeld voor inspraakreacties). Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur, in het WTC Conferentiecenter (Zaal Place de la Concorde), Strawinskylaan 1.  Het Concept Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel ligt ter inzage. Raadpleeg: 20140409 HUB Ravel (Herzien Uitvoeringsbesluit)[1] (PDF, 51 MB). Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 10 juli 2014. Reacties richten aan: Dienst Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M. Soe-Agnie, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.

2 juli, 20.00 – 23.00, vergadering bestuurscommissie stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923

Agendapunt o.a. Ontwerpgebiedsagenda's en ontwerpbegroting 2015, ter besluitvorming.

Inbreng van BPZ op concepten Gebiedsprogramma en begroting bestuurscommissie Zuid

 • Het stadsdeel wil meer woningen realiseren in het middensegment. Dat is toe te juichen, maar belangrijk is wel dat mensen/gezinnen met een modaal inkomen de huur voor dit middensegment niet kunnen betalen. Er is geen huurtoeslag voor dit segment. De grenzen voor de inkomens zouden per segment aangepast moeten worden, anders blijven we ook geld rondpompen. (Dit regelen is niet echt de bevoegdheid van het stadsdeel, maar aandacht daarvoor houdt het wel op de agenda.)
 • De combinatie van sluiting van verzorgingshuizen (blz. 35) en het feit dat 25 % van de bevolking van Buitenveldert bejaard is, betekent dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn/komen voor dagopvang en andere voorzieningen. Ook om de mantelzorgers (ook bejaard) een beetje te ontzien.
 • Het OV is en blijft zorgelijk. De winkels moeten per OV bereikbaar zijn evenals de algemene (medische) voorzieningen. (Dat regelen is niet de bevoegdheid van het stadsdeel, maar aandacht ervoor helpt om het op de agenda te houden.)
 • Voor de programma-organisatie van Zuidas wordt 200.000 euro uitgetrokken. Voor het bewonersplatform Zuidas blijft 19.000 gehandhaafd tot 2018. Misschien zouden ze 5000 euro kunnen verschuiven, zodat het BPZ wat vaker bijeenkomsten voor bewoners van Zuidas en de omliggende wijken kan organiseren. Dat is ook belangrijk om Zuidas en zijn bewoners niet een vreemd lichaam tussen de aanliggende wijken te laten worden.

BPZ gaf deze punten gisteren door aan Rocco Piers (GroenLinks) die ons om een inbreng van bewonersorganisaties heeft gevraagd.

kackson MahlerpleinMahlerplein tijdelijke gedenkplek Michael Jackson

Het Parool meldt: “Ter nagedachtenis aan Michael Jackson (1958-2009) krijgt Amsterdam een tijdelijke gedenkplaats voor fans van de popster. Daarvoor wordt woensdag, op zijn vijfde sterfdag, een groot herdenkingsbord onthuld op de Amsterdamse Zuidas. Het 'Michael Jackson Memorial Billboard' toont de beroemde zwart-wit foto die fotograaf Claude Vanheye in 1977 van de (toen nog jonge) artiest maakte in de Amsterdamse Jordaan. Het komt te staan op het Gustav Mahlerplein, tussen vele kantoorgebouwen……” Op 25 juni om 13.00 uur werd het billboard geplaatst.

 

rode pieperDag van de architectuur en de Rode Pieper

“Afgelopen zondag was het mogelijk om een kijkje te nemen in het OZW-gebouw, ook wel de Rode Pieper genoemd. In dit gebouw is het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn van de VU gehuisvest. De dag werd georganiseerd door de Facilitaire Campus Organisatie in samenwerking met ARCAM. Veel architectuurliefhebbers genoten niet alleen van het bijzondere interieur, maar ook van het uitzicht over de VU Campus en de Zuidas.  De ontwerpteams van de architectenbureaus Team V Architectuur (Nieuwe Universiteitsgebouw) en EGM architecten (O|2 gebouw) waren op de bovenste verdieping aanwezig om de ontwerpen van de twee gebouwen toe te lichten. Daarnaast was het team VU Campusontwikkeling aanwezig om toelichting te geven over de VU Campus. Ook werden doorlopend rondleidingen gegeven door het team van Jeanne Dekkers Architecten.”

Bewoners Pr. Irenebuurt ervaren overlast van dance-events in RAI

Bewoners van de Pr. Irenebuurt zijn naar de rechter gestapt vanwege de geluidsoverlast veroorzaakt door vooral dance-events in de Parkhal van de RAI. Voor die hal is recent de nieuwe geluidsnorm van 115 dB naar 118 dB gegaan. De zitting vond 20 juni plaats. Het wachten is op de uitspraak van de rechter en de reactie daarop van stadsdeel Zuid en de RAI.

Green Business Club: Muziek verbindt ouderen, Voedselbank en Zuidas

“Zo’n 30 ouderen, contacten via de Voedselbank Amsterdam Zuid en medewerkers van bedrijven op Zuidas gingen er 18 juni samen op uit. Projectgroep Mensen van de Green Business Club Zuidas organiseerde een leuk uitje naar Het Concertgebouw met aansluitend een lunch. Samen met een aantal werknemers van bedrijven op Zuidas werd eerst koffie gedronken, om vervolgens te genieten van een lunchconcert in de kleine zaal. Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium Den Haag speelde werk van o.a. Dvořák, Tsjaikovski en Sarasate. Aansluitend was er een lunch om nog even gezellig met elkaar na te praten.”

Van 6 t/m 25 juli is metro 50 ingekort en rijdt metro 51 niet

Bij Station Zuid wordt gewerkt aan de Noord/Zuidlijn bij station Zuid. De aansluiting van de Noord/Zuidlijn op het bestaande netwerk in 2015 worden nu voorbereid. Hiervoor zijn aanpassingen aan het spoor nodig en moeten o.a. kabels en leidingen worden verlegd. ​Tijdens dit werk is er op Station Zuid maar één spoor beschikbaar en kunnen er geen metro's rijden tussen Zuid en RAI. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg en Station Zuid. Metro 51 rijdt niet. Metro 53 en 54 rijden hun normale route. Bus 55 neemt het grootste gedeelte van de route van metro 51 over en rijdt tussen Amstelveen Westwijk en het Amstelstation via Station Zuid en Station RAI. Kijk hier voor de plattegrond en meer info.

5 juli tot eind augustus werkzaamheden Parnassusweg/ P. van Anrooystraat

De werkzaamheden vinden plaats ivm de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding. Het werk kan verkeershinder veroorzaken omdat wegen gedeeltelijk worden afgezet. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd.  Voor fase 1 en 2 zie de kaartjes (doorgang op de Parnassusweg blijft mogelijk). De uitvoering vindt plaats in de vakantieperiode. Voor vragen kunt u mailen naar omgevingscoordinator@zuidas.nl.

werkzaamh Parnasparnas werkz 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Bekendmaking

Op 12 februari 2014 is de Bomenverordening 2014 en begrenzing bebouwde kom Boswet door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening bevat regels en criteria die door de gemeente in acht genomen dienen te worden bij de beoordeling van aanvragen om een kapvergunning en bij de afgifte ervan. Met de vaststelling begrenzing bebouwde komgrens in de zin van de Boswet, wordt de bebouwde komgrens gelijk getrokken met de gemeentegrens van Amsterdam met uitzondering van het noordelijk deel van het Amsterdamse Bos gelegen op Amsterdams grondgebied.

De stukken liggen van 26 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw

 •  Terrein Fred Roeskestraat – 1333443, oprichten tijdelijke schoolgebouw voor 3 jaar
  (11-06-2014);
 • Terrein Gustav Mahlerlaan 1337807, kappen 16 bomen (10-06-2014);

De aanvragen liggen nog niet ter inzage.

Aanvraag evenementenvergunning

 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van het evenement VU Campus Open Air op 4 september 2014 van 14:00 uur tot en met 23:00 uur. Dossiernummer 32-913497.

De aanvraag ligt vanaf 23 juni 2014 gedurende twee weken op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

 • Beethovenstraat, 1082 PR: voor het houden van het evenement “INC-festival” op 5 juli 2014 van 12:00 uur tot en met 23:00 uur, verzonden d.d. 18 juni 2014. Dossiernummer 32-882409.

De vergunning ligt vanaf 23 juni 2014 gedurende zes weken op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Verleende omgevingsvergunning bouw

U kunt een bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van de verzending van deze beschikking, bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Scheldestraat 25, 1078 GE: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 augustus 2014 tot en met 17 oktober 2014, verzonden d.d. 13 juni 2014. Dossiernummer 43-906590.

De vergunning bligt vanaf 23 juni 2014 gedurende zes weken op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

27 juni Zuidas Culinair & Concert

Het evenement wordt opgeluisterd met een gratis openluchtconcert van het VU-Orkest. De horeca van Zuidas presenteert zich met kraampjes. Proeven vanaf 15:30, concert vanaf 17:15. Zuidas Culinair & Concert zal na het concert overgaan in het Zuidas Zomerfeest, georganiseerd door Café de Blauwe Engel. En: beeldend kunstenaar Dirk Hakze zal tijdens Zuidas Culinair & Concert een schilderij maken, geïnspireerd op de muziek die het VU-orkest die avond speelt. Hakze doet dit om bezoekers van het evenement alvast een voorproefje te geven van zijn kunstproject The Colors of Music, dat van 24 juli tot 13 oktober in het Beatrixpark te zien en te beleven is. Hierbij wordt klassieke muziek omgezet in schilderkunst.

27 juni, ThomasFilm, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Start vrijdag 27 juni met ‘Jagten’ om 19.30 uur. Elke laatste vrijdagavond van de maand film kijken en in gesprek over de film met Evert Jan de Wijer, predikant Thomaskerk. Een kaartje reserveren kan hier 

lunchconcertOp dinsdag en donderdag lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

 

 

 

kunst amstelp29 juni, 15.00-17.00 uur opening tentoonstelling Synergetica ArtScience Salon 4: Liquid Lattice , Het Glazenhuis, in het Amstelpark

Kunstenaar Jet Smits werkte samen met natuurkundige Stephen Picken (TU Delft) aan de creatie van de installatie LC Environment. Zij zullen een visueel adembenemende live ervaring laten zien van de bewegingen van vloeibaar kristal, een materiaal dat tegelijk vast en vloeibaar is. Ook het onderzoek dat hieraan ten grondslag lag wordt gepresenteerd.Tickets: 5 euro. Reserveren info@zone2source.net

29 juni, vanaf 13.00 uur Cliviafestival in de Hortus van de Vu, Van der Boechorststraat 8

De 29ste veel muziek en theater.

Zuidas Solar Week: 31 juni t/m 4 juli

“De Green Business Club: Zonne-energie is duurzaam, dat weten we allemaal. Maar heb je wel eens uitgezocht hoe je dit zelf, thuis kunt gebruiken en wat het oplevert aan energie en kostenbesparing? Zuidas Solar Week is een uniek event waarmee de Green Business Club Zuidas alle medewerkers op de Zuidas bewust wil maken van de voordelen van zonne-energie en hen wil ondersteunen in de aanschaf van eigen zonnepanelen. Die week introduceert GBC korting voor wie serieus overweegt zonnepanelen aan te schaffen, de aanbieding loopt tot en met september 2014 Op de website www.zonenco.nl/zuidassolarweek kun je een online formulier invullen zonder enige verplichtingen.”

13 juli 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark

 

Lees verder over: Weekberichten.