Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wijkkrantartikel juni 2009

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

Er is weer van alles gebeurd rond onze nieuwe, nog grotendeels aan te leggen Zuidas. De Rekenkamer Amsterdam concludeerde dat de Gemeenteraad onvoldoende was ingelicht over de hoogte van de risico’s die de aanleg van het DOK met zich zouden meebrengen. En dat op het moment dat Amsterdam zich geplaatst ziet voor het grote dilemma van de Noord-Zuidlijn: doorgaan of stoppen.
Vanaf het begin van dit jaar was de commissie Oosterwijk aan het werk voor de vier bij Zuidas betrokken departementen ( Financiën, Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Economische zaken) en inmiddels is duidelijk geworden dat geadviseerd wordt de alternatieven voor het miljarden kostende dok goed te bekijken. Daarmee legde de commissie de vinger op de zere plek: de Zuidasplanners wilden vanaf het begin de infrastructuur onder de grond en hebben de alternatieven verwaarloosd. De directeur van de gemeentelijke dienst Zuidas, de heer Jan Stoutenbeek, heeft zich zó geïdentificeerd met de aanleg van het DOK, dat deze nieuwe fase hem heeft doen besluiten zijn consequenties te trekken en weg te gaan. Geholpen door de kredietcrisis, waardoor de banken toch al geen geld hebben om geld te investeren in een zó groot project, wordt nu pas op de plaats gemaakt en nagegaan of bouwen over en langs de A10 een realistisch alternatief kan zijn. Waarschijnlijk is dat goedkoper, maar dat mag zeker niet de enige reden zijn om hiervoor te kiezen. Wat nu zou moeten gebeuren en eigenlijk al jaren geleden had gemoeten is dat plannen worden uitgewerkt voor tenminste een drietal opties voor de ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk. Dan valt er iets te kiezen. Uitgangspunt zou moeten zijn dat Zuidas moet uitgroeien tot een echte Amsterdamse stadswijk, waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en die mooi aansluit bij de bestaande aangrenzende wijken. Dat vergt het maken van evenwichtige afwegingen tussen de ambitie voor een toplocatie met topkantoren, topwinkels en topwoningen en de voor een stadswijk noodzakelijke menging van functies, bewoners en gebruikers. Het moet een stuk stad worden waar zowel Amsterdammers als toeristen graag komen en het mag dus geen steriele kantorenwijk worden. De bereikbaarheid en het verkeer vragen om een toekomstvisie waarin uitgegaan wordt van werkelijke cijfers en gekozen wordt voor realistische oplossingen. Het alternatief waarvoor uiteindelijk gekozen wordt moet dit mogelijk maken. En het is meegenomen als dit ook nog voortvarend kan worden aangepakt en rekening gehouden wordt met de belangen van de huidige bewoners. Wij wensen de besluitnemers veel wijsheid toe.

Lees verder over: Publicaties.