Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wonen tussen het verkeer op Zuidas wijkkrantart nov 2021

Op 7 oktober werd het Ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder aan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook ter inzage gelegd. Het Ontwerpuitwerkingsplan betreft het westelijk deel van dit gebied en ligt tussen de A10 aan de noordzijde, de Gustav Mahlerlaan aan de zuidzijde, The Edge aan de westzijde en aan de oostzijde het al in ontwikkeling zijnde bouwgebied met de naam De Puls. Totaal gaat het hier om 89.000m2 met een gemengde bestemming, dus wonen, kantoren en voorzieningen. Er kunnen maximaal 1008 woningen gebouwd worden in 5 tot 9 blokken. De blokken worden in U-vorm gegroepeerd rond een groene binnenruimte als rustpunt voor de bewoners. Er komt een basisbebouwing met een maximale hoogte tussen 30,1 en 40,9 meter met daarnaast 3 hoogteaccenten met een maximale hoogte tussen 81 en 86 meter. De U is open naar het oosten en er is ook een opening naar de Gustav Mahlerlaan. Woningen worden beschouwd als geluidsgevoelige bestemming en er is dus onderzoek gedaan naar de te verwachten geluidsoverlast, vooral van het verkeer. In het plan staat als conclusie dat er ondanks de geluidsproblemen een goed woon- en verblijfsklimaat gerealiseerd kan worden. Onduidelijk is nog of er daarvoor in woningen onwenselijke dove gevels zouden moeten komen.  
Al voordat het plan verder is uitgewerkt realiseert de Gemeente zich dat in dit gebied geluidreducerende maatregelen onvoldoende zullen zijn. Daarom is tegelijk met het Ontwerpuitwerkingsplan een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin wordt voorzien in hogere waarden voor de toelaatbare geluidsbelasting. De hogere waarden hebben betrekking op het verkeerslawaai van de A10, de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan, het spoorweglawaai van het vak RAI- Schiphol en het metrolawaai van de lijnen 50 en 51. Voor het verlenen van toestemming om woningen te bouwen in een gebied met zoveel geluidsoverlast van het verkeer moet de gevel dusdanig worden geïsoleerd dat het binnen niveau in de woningen voldoende laag blijft en dat is 33 db. Bovendien moeten de woningen over tenminste één geluidsluwe gevel beschikken.
Geluidsoverlast in woningen is ook volgens onze overheid niet goed voor onze gezondheid. Het is dus van groot belang dat bij de bouw al het mogelijke gedaan wordt om de woningen geluidsluw te maken. In het plan staat nog niet voor wie de woningen bestemd zijn. Geclusterde woningen rond een groene binnenruimte voor senioren zou een groot probleem in de huisvesting van deze leeftijdscategorie kunnen helpen oplossen. Maar ook ouderen hebben recht op een rustige woonomgeving en een goede oplossing voor het verkeerslawaai is wel noodzakelijk.  

Cisca Griffioen
voorzitter Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, Kenniskwartier, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.