Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
p/a. Directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening
postbus 2758
1000 CT Amsterdam

 

Amsterdam, 27 maart 2013

 

Geachte dames en heren,

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het ontwerp bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase.

Wij beperken ons commentaar tot 2 punten:

  1. Het komt ons voor dat de rooilijn voor de bebouwing opgeschoven is, zodat de ruimte voor voetpad en fietspad aan de Zuidelijke zijde van de De Boelelaan beperkt wordt. Dit zal problemen geven met de grote aantallen voetgangers en fietsers die daar lopen en fietsen. Wij stellen voor dat de daar geplande gebouwen zo nodig vanaf een hogere verdieping naar de straatzijde kunnen worden ontworpen, zodat op het straatniveau een arcade ontstaat waaronder voetgangers en fietsers hun weg kunnen vinden.
  2. In het plan wordt studentenhuisvesting genoemd, maar ook de mogelijkheid van een hotel. Uit de tekst in hoofdstuk 1 en 2 blijkt dat dit een voorziening zou zijn die samenhangt met studentenhuisvesting of huisvesting voor gastmedewerkers. In de omschrijvingen van hoofdstuk 1 wordt horeca V en horeca VI vermeld. In de definitie van horeca VI wordt de mogelijkheid van een algemeen hotel niet uitgesloten. Wij pleiten ervoor dat een universiteitscampus zich beperkt tot het realiseren van gebouwen die direct samenhangen met de functie voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In de naaste omgeving zijn al veel algemene hotelvoorzieningen. Er is geen enkele noodzaak om op dit universiteitsterrein een extra hotel te bouwen. Wij verzoeken u dan ook het bestemmingsplan aan te passen door de horecavoorziening V en VI te beperken tot huisvesting voor studenten en gastmedewerkers met de mogelijkheid tot exploitatie als hotel in de zomerperiode.

 

Met vriendelijke groet

 

Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter

 

Lees verder over: Inspraak, VU(mc).