Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze kapvergunning terrein de Boelelaan (VU)

College van B & W
t.a.v. Dienst Milieu en Bouwtoezicht
postbus  922
1000 AX Amsterdam.

Betreft: zienswijze aanvraag kapvergunning terrein de Boelelaan ( Zuidas, deelgebied Kenniskwartier) K15/0638-2010.

Geacht college,
Het bewonersplatform Zuidas heeft met grote verontrusting kennis genomen van de aanvraag tot het kappen van 212 bomen ten behoeve van het verplaatsen van de tramlus van de lijnen 16 en 24.

In de aanvraag wordt gerefereerd aan het concept uitvoeringsbesluit Kenniskwartier dat onlangs is vrij gegeven voor inspraak. Dat houdt in dat er geen sprake is van definitieve besluitvorming voor dit deelgebied. Er is ook nog geen concept bestemmingsplan waaraan de voornemens voor dit terrein kunnen worden getoetst.

Dat betekent dat het kappen van bomen voordat besluitvorming heeft plaats gevonden op zijn minst als voorbarig moet worden beschouwd.  Bovendien lijkt het aantal te kappen bomen groter dan noodzakelijk is voor het verleggen van de tramlus, zodat kennelijk tegelijkertijd een herprofilering van de De Boelelaan wordt nagestreefd. En grote kaalslag in dit gebied zal onvermijdelijk leiden tot weer een braakliggend terrein. Deze situatie is onbegrijpelijk omdat de Dienst Zuidas tegelijkertijd plannen voor braakliggende terreinen maakt om de leefbaarheid van het Zuidasgebied ook op korte termijn te verbeteren.

Het komt ons voor dat wel erg gemakkelijk wordt omgegaan met de (on-)mogelijkheid tot herplanten. Volstaan wordt met een financiële compensatie uit het Groeifonds Groen en verplanten van slechts 2 bomen. Dit fonds is niet bestemd voor deze vorm van compensatie.
Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat zoveel bomen niet herplant zouden kunnen worden.

Samenvattend stellen wij dat het verlenen van deze kapvergunning voorbarig en deels overbodig is.

Hoogachtend,

Dr. Cisca Griffioen, voorzitter.

Lees verder over: Inspraak.