Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze Mahler 4

Geachte leden van de gemeenteraad,Bij deze willen wij u de zienswijze van het Bewonersplatform Zuidas over het onderwerp Mahler-4 doen toekomen.
Het Bewonersplatform Zuidas is een overlegplatform van een groot aantal bewonersgroepen en organisaties. Voor doelstellingen en werkwijze van het Bewonersplatform Zuidas verwijzen wij u naar de als bijlage meegezonden doelstellingen en activiteiten.
Het Bewonersplatform Zuidas is aanwezig geweest op de informatieavond op 14 juni 2000. Het Bewonersplatform Zuidas wil over die avond alsnog opmerken dat, als gevolg van de agendaindeling van die avond, de daadwerkelijke inspraakmogelijkheid in hoge mate beperkt is geweest. Het overgrote deel van de avond is aangewend voor toelichtingen op inrichtingsplan en ‘stand van zaken Dok’.
In het algemeen wil het Bewonersplatform Zuidas ten aanzien van de bestemmingsplan-procedure voor Mahler 4 zijn onvrede uitspreken over het tijdstip waarop de formele inspraakprocedure met betrekking tot Mahler 4 thans gestalte krijgt.

1. Bestemmingsplan
Momenteel is de formele procedure met betrekking tot de partiële herziening van het streekplan ten behoeve van de Zuidas nog in volle gang. Deze partiële herziening is noodzakelijk om de formele ontwikkeling van onder andere het bestemmingsplan Mahler 4 mogelijk te maken. Het lijkt ons op z’n minst onlogisch om gelijktijdig met deze procedure van de provincie de verdere procedure met betrekking tot Mahler 4 te laten plaatsvinden. Door deze overlap in procedures wordt of de democratische gang van zaken onrecht aangedaan, of er ontstaat mogelijk een situatie waarin de provincie Noord-Holland in het vastgestelde streekplan voorwaarden heeft geformuleerd die niet (meer) in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan Mahler 4. Wij verzoeken u dan ook de procedure met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mahler 4 aan te houden totdat de streekplanprocedure is afgerond. Een en ander lijkt ons ook in overeenstemming met hetgeen toegezegd wordt aan de provincie Noord-Holland in de beantwoording van de vragen van deze provincie (zie hiervoor paragraaf 10 Overleg ex. Artikel 10 BRO).
Ten aanzien van het voorliggende ontwerp bestemmingsplan Mahler 4 wil het Bewonersplatform Zuidas zijn zienswijze als volgt formuleren:
Gelet op de te hanteren parkeernorm van uw gemeente en gelet op de in de Visie vastgelegde ambitieniveau’s voor de Zuidas is het onverantwoord om in het voorliggende bestemmingsplan de voorwaarden hieromtrent niet duidelijker te verankeren.
Openbaar Vervoer, fietsers, voetgangers, aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van het totale gebied, worden in onvoldoende mate in de functies vastgelegd en omschreven. Juist in dit centrumgebied, pal naast de vervoersknoop Zuid-WTC, moet door middel van het bestemmingsplan de basis gelegd worden voor de kwaliteit- en ambitieniveau’s die de gemeente met de totale Zuidas voorstaat. Het creëren van sociaal veilige routes voor het langzame verkeer is een essentieel onderdeel van het maatregelenpakket om een leefbare omgeving te creëren.
In concreto betekent dit dat het bewonersplatform Zuidas in het bestemmingsplan wil zien opgenomen:
1.1. Minimumvoorzieningen en minimumvoorwaarden met betrekking tot goede busverbindingen en goede routing van speciaal deze vorm van openbaar vervoer. Daarnaast een dusdanige omschrijving van een bovengronds busstation, dat dit busstation daadwerkelijk een onderdeel vormt en een bijdrage levert aan de nagestreefde vervoersknoop.
In het voorliggende bestemmingsplan is nog steeds geen garantie opgenomen dat de verkeersintensiteit in en rondom het gebied binnen de gewenste normen zal blijven. Daarbij is geen globaal bestemmingsplan voor het hele Zuidasgebied ontwikkeld. Vraagtekens kunnen derhalve gezet worden bij de relatie tussen verkeerstromen en het voorgestelde bouwvolume. Daarom pleit het Bewonersplatform voor garanties dat de verkeersstromen geen probleem zullen gaan veroorzaken in de nabije en verre toekomst. In feite vinden wij dat dit een eerste stap in een ontwikkeling is, die een MER zou rechtvaardigen. In relatie tot dit bestemmingsplan stellen wij daarom voor:
4.1. een nadere studie naar de verkeersstromen in relatie tot het totaal plaatsbare bouwvolume.
4.2. het ontwikkelen van een globaal bestemmingsplan voor het totale Zuidas-gebied.

2. Parkeren
In relatie tot het voorgaande is het Bewonersplatform Zuidas niet tevreden met de in het bestemmingsplan geformuleerde maatregelen met betrekking tot het parkeren. Als het de gemeente ernst is met de hoge ambities voor de Zuidas op het terrein van het openbaar vervoer (vervoersknoop, overstapmachine) dan zal zeker op het gebied van het parkeren een beleid moeten worden gekozen waarin geen ruimte is voor uitzonderingsbepalingen en ‘reserveringen voor eventuele aanpalende bestemmingsplannen. De vooraf geformuleerde hantering van de A-norm voor het parkeren dient in dit bestemmingsplan daarom zonder meer toegepast te worden, waarbij het aantal parkeerplaatsen in dit gebied in overeenstem- ming moet zijn met het bouwvolume binnen dit bestemmingsplan. In concreto stellen wij daarom voor:
4.1. Handhaven van de strikte parkeernorm (A-norm) voor het op dit moment aan de orde zijnde bouwvolume.
4.2. Schrappen van de 2e parkeerlaag.

3. Functiemenging
Het Bewonersplatform Zuidas is nog steeds van mening dat er te weinig functiemenging binnen het plangebied wordt nagestreefd: in het bestemmingsplan wordt slechts 20% niet-kantoren nagestreefd, waarbij het zich laat aanzien dat de woningen op één locatie geconcentreerd blijven. In concreto betekent dit dat het Bewonersplatform Zuidas in het bestemmingsplan wil zien opgenomen:
4.1. Een verdeling tussen wonen en kantoren die veel meer aansluit bij het totaal voor de hele Zuidas. Dus een verhouding die de 50%/50% benadert.
4.2. Het concreter formuleren van de positie van het wonen namenlijk op de eerste tot en met de derde verdiepingen van alle bouwblokken en tevens langs de toegangsroute naar het station.

4. Hoge ambitieniveau
Het ‘hoge ambitieniveau voor Mahler 4′ en de in het bestemmingsplan voorgestelde inrichting van de noord-zuid verbindingen verdragen elkaar niet. Deze 15 meter brede straten hebben in het bestemmingsplan een monotone functie gekregen ten behoeve van de aan- en afvoer van de gebruikers van de parkeergarages. Een andere keuze voor de aan- en afvoer van de parkeergarages schept nieuwe, ambitieuzere, kansen voor Mahler 4. Tegelijk ontbreekt in het bestemmingsplan elke voorwaarde voor het creëren van de ‘verlengde Minerva-as’. Op het terrein van de windhinder is in het bestemmingsplan onvoldoende rekening gehouden met de effecten die de windhinder heeft op het verblijfsklimaat in dit gebied. Het slecht meetbare begrip ‘acceptabele windhinder’ en de wens van een ‘hoog ambitieniveau’ zijn tegenpolen en verdragen elkaar niet. Ook op het terrein van de openbare groenvoorziening op straatniveau schiet het bestemmingsplan tekort. De massieve bebouwing, de voorgestelde inrichting van de noord-zuid verbindingen, gecombineerd met het geringe aanbod aan groen en de omvangrijke schaduwwerking binnen in het plangebied, alsmede de te verwachten windhinder, zorgen voor een verschraald verblijfsklimaat. Daarom pleiten wij voor:
4.1. Het verplaatsen van de in- en uitritten voor de parkeergarages naar de middenberm van de Mahlerlaan. Zeker ter hoogte van de blinde gevel achter de ABN AMRO is een kansrijke situatie voor zo’n in- en uitrit.
4.2. Het vastleggen van de belangrijke fietsroutes in het bestemmingsplan. Voorkomen wordt hiermee dat de fietsroutes als restpost gelden.
4.3. Het verlenen van voorrang aan het langzame verkeer op de Minerva-as boven het verkeer op de Mahlerlaan.
4.4. Het laden en lossen zoveel mogelijk binnen de parkeergarages laten gebeuren.
4.5. Het opnemen van meetbare voorwaarden op het terrein van de windhinder. Hierbij niet kiezen voor een norm op het niveau van ‘acceptabel’, maar kiezen voor een meetbare norm die ‘leefbaar’ en recht doet aan het ambitieniveau.
4.6. Meer openbaar toegankelijke groenvoorzieningen op straatniveau opnemen in het bestemmingsplan.

5. Veiligheid Effect Rapportage (VER)

Veiligheid in het Mahler 4 gebied is in het bestemmingsplan niet of nauwelijks aan de orde. Dit terwijl het gebied gerekend moet worden tot het centrumgebied van de Zuidas. Grootstedelijke voorzieningen, naast wonen en kantoorfuncties, worden in dit gebied samen ontwikkeld. Veiligheidsvraagstukken dienen in het bestemmingsplan Mahler 4 daarom een prominentere plaats te krijgen. De in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde VeiligheidsEffect Rapportage is in relatie tot dit bestemmingsplan een uitstekende methode om in dit stadium te analyseren welke veiligheidsaspecten nader uitgewerkt dienen te worden. Het Bewonersplatform Zuidas stelt daarom middels de volgende zienswijze voor:

5.1. In het bestemmingsplan Mahler 4 wordt expliciet opgenomen dat voor dit plangebied (en elk volgende plangebied in de Zuidas) een Veiligheids Effect Rapportage (VER) moet worden uitgevoerd.
In december 1999 heeft het Bewonersplatform Zuidas in de notitie “Zicht op de Zuidas” en in de door de TU Delft ontwikkelde uitgave “Bewoners verkeren in & rond de Zuidas” een aantal maatregelen voorgesteld die de kwaliteit van de Zuidas in aanzienlijke mate kunnen versterken. Voor Mahler 4 gelden deze voorgestelde maatregelen onverkort. Deze genoemde uitgaven zijn u toen toegestuurd en naar wij aannemen derhalve in uw bezit.
In de verdere procedure zien wij uw reactie belangstellend tegemoet. Een dialoog over onze zienswijze stellen wij zeer op prijs.

Lees verder over: Inspraak, Mahler.