Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze Milieu effectrapportage Zuidas- de Flanken

Directeur Dienst Ruimtelijke Ordening

T.a.v. M. Godschalk

Postbus 2758

1000 CT Amsterdam

Amsterdam, 14 april 2011

Betreft: zienswijze Milieueffectrapportage Zuidas- de Flanken

Geachte heer/mevrouw,

Het Bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van de in de aanhef genoemde Milieueffectrapportage. Er is ook een aantal vertegenwoordigers aanwezig geweest op de door u georganiseerde informatieavond.

ALGEMEEN

Het bevreemdt ons zeer dat inmiddels een op 5 april 2011 gedateerd Toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage is verschenen, waarin vermeld wordt dat er geen zienswijzen of adviezen zijn ontvangen. De termijn voor het indienen loopt tot en met 14 april. Dit betekent dat de Commissie haar oordeel heeft uitgesproken zonder kennis te hebben kunnen nemen van ingediende zienswijzen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat door deze gang van zaken de mening van burgers niet serieus wordt genomen.

ZIENSWIJZE

  1. In de referentiesituatie is uitgegaan van de autonome ontwikkeling tot 2020. Hierbij zijn ook nu niet bestaande gebouwen opgenomen, waarvan de bouw vóór 2020 op zijn minst onzeker geacht moet worden. Het argument hiervoor zou zijn dat op deze wijze een worst case scenario geschetst wordt. Het lijkt ons een onzuivere methode om niet gerealiseerde plannen als referentie te gebruiken voor de autonome ontwikkeling.
  2. In het MER zijn geen maatschappelijke criteria opgenomen. Of dit gebied tot een succesvolle Amsterdamse wijk kan worden ontwikkeld, hangt sterk samen met de beleving van de mensen die er wonen/werken/gebruik van maken. Wij verzoeke u ook aan dit aspect aandacht te besteden.
  3. In de verkeersstudie is geen rekening gehouden met mogelijk sluipverkeer vanaf de A9. Het zal u duidelijk zijn dat het bij een overbelaste Amstelveenseweg ter hoogte van de afslag A10 en de De Boelelaan aantrekkelijk wordt om te trachten vanaf de A9 via de woonwijken van Amstelveen en Buitenveldert de parkeergarages in het Flankengebied te bereiken. Wij verzoeken u maatregelen te treffen om dit rijgedrag te voorkómen.
  4. In het MER is niet de geluidsoverlast van scooters en brommers meegenomen. Het aantal scooters stijgt exponentieel. Wij verzoeken u hiervoor maatregelen voor te stellen.
  5. In het MER is niet opgenomen de bewaking en bestrijding van de opwarming van de Nieuwe Meer door het gebruik als koeling voor de NUON-installatie. Het opwarmen van de Nieuwe Meer kan onder andere leiden tot ongewenste algengroei.

Met vriendelijke groet

Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Flanken, Inspraak, Publicaties.