Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau ZuidasDok

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zienswijze NRD ZuidasDok

Strawinskylaan 1029

1077 XX Amsterdam

Amsterdam, 19 april 2011

Betreft: zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau ZuidasDok

Geachte heer/mevrouw,

Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) heeft kennis genomen van de in de aanhef genoemde notitie. Er is een aantal vertegenwoordigers van het platform aanwezig geweest op de Zuidasmarkt. Tevens heeft het BPZ een informatie- en discussieavond over dit onderwerp georganiseerd op 14 april jl.
Wij brengen het volgende onder uw aandacht:

ALGEMEEN

In de goed leesbare notitie wordt gestreefd naar een snelle besluitvorming over dit belangrijke onderdeel van Zuidas. De periode waarin de aanleg gerealiseerd kan worden strekt zich tenminste uit tot 2030. Het verdient aanbeveling niet direct te kiezen voor een in beton gegoten alternatief, maar duidelijk aan te geven wanneer welke besluiten genomen moeten worden en welke flexibiliteit er in de tijd bestaat.

NOTITIE

  1. In alle varianten wordt ervan uitgegaan dat de A10 tussen de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer wordt verbreed tot 2 x 5 rijstroken met ontvlechting van doorgaand en lokaal verkeer.

Bovendien wordt er in alle varianten uitgegaan van een ondergrondse ligging van de A10 zuid over een lengte van 1,2 km. Het zal duidelijk zijn dat de geluids- en stofoverlast van de A10 in het DOK minder zal zijn, maar op de delen vóór en na het DOK zal toenemen. Wij verzoeken u dan ook voor deze delen van de A10 maatregelen voor te stellen tegen geluidshinder en stofoverlast.

  1. Op bladzijde 30 wordt de referentiesituatie toegelicht. Voor deze geldt dat dit de autonome ontwikkeling tot 2030 betreft waarbij ook plannen waarover reeds juridische besluitvorming heeft plaats gevonden worden meegenomen. Wij nemen aan dat met de in de tweede alinea van paragraaf 4.2 genoemde figuur 13 figuur 4.3 wordt bedoeld. Uit deze figuur en uit de tekst lijkt de genoemde referentiesituatie inderdaad uit te gaan van de huidige situatie. Naar onze mening heeft er geen besluitvorming plaats gevonden over andere zaken dan in de derde alinea van par. 4.2 wordt vermeld.
  2. Voor de 3 kansrijke alternatieven worden twee mogelijkheden genoemd voor het aantal sporen. Het komt ons voor dat de bereikbaarheid van Zuidas alleen kan worden gegarandeerd als het aantal OV-reizigers wordt gemaximaliseerd en het autogebruik wordt geminimaliseerd. Dit betekent dat in ieder geval gekozen zou moeten worden voor de 6- sporige variant. Ook als de financiële situatie een directe aanleg van 6 sporen onmogelijk zou maken, dient ruimte voor een latere aanleg gereserveerd te worden.
  3. Terecht wordt opgemerkt dat Station Zuid het snelst groeiende station van Nederland is.
    Daarom wordt een OVterminal geïnstalleerd in het Station, vooruitlopend op de nieuwbouw van het Station. Wij pleiten daarbij voor een fijnmazig en frequent rijdend openbaar vervoer van en naar het Station. De bereikbaarheid per trein is redelijk goed geregeld, maar het aansluitende OV behoeft sterke verbetering.
  4. Of dit gebied tot een succesvolle Amsterdamse wijk kan worden ontwikkeld, hangt sterk samen met de beleving van de mensen die er wonen/werken/gebruik van maken. Wij verzoeken u dan ook deze maatschappelijke effecten in het MER op te nemen.

Met vriendelijke groet

Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Dok, Inspraak.