Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan studentenhuisvesting

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
p/a directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening
postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Amsterdam, 23 november 2011

Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan studentenhuisvesting

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan.

ALGEMEEN
Het bewonersplatform is verheugd over het initiatief om (tijdelijke) studentenwoningen te bouwen in het Oostelijk deel van Ravel. Amsterdam heeft een grote behoefte aan betaalbare studentenwoningen. Studenten vormen een aanzienlijk percentage van de Amsterdamse bevolking en studentenhuisvesting is dus een belangrijk onderwerp voor de Gemeente Amsterdam.

WONINGEN
Afhankelijk van het bouwen van een liftinstallatie zijn 500 dan wel 1000 studentenwoningen mogelijk. Gezien de woningnood onder studenten zouden wij gaarne aanbevelen dat 1000 woningen daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Er zullen wel geluidswerende voorzieningen noodzakelijk zijn tegen het verkeer op de A10 Zuid en op de De Boelelaan. Vastgesteld wordt dat de geluidsnormen voor wegverkeer ruim zullen worden overschreden. Het aanbrengen van geluidswerende schermen langs de A10 Zuid wordt om financiële redenen niet gepland. Wij willen sterk aandringen op het realiseren van andere geluidswerende voorzieningen. Verder wordt in het MER rapport gepleit voor geluidswerend asfalt op de De Boelelaan. Ook deze voorziening zou bijdragen aan de vermindering van de geluidsoverlast.

FIETSEN
Er mag van worden uitgegaan dat de meeste studenten zich per fiets verplaatsen. Daarom is veilige, gemakkelijk toegankelijke stalling van fietsen noodzakelijk binnen het complex. Voor  de fietsroutes naar het te bouwen complex zijn de fietspaden langs de De Boelelaan van groot belang. Vooral ook de oversteekmogelijkheden bepalen het gedrag van de fietsers. Met name het kruispunt met de Beethovenstraat is onoverzichtelijk. Dat geldt overigens ook voor voetgangers. Een eerste stap zou kunnen zijn de afstelling van de verkeerslichten vergelijkbaar te maken met die bij de oversteek van de De Boelelaan bij de Europaboulevard.

PARKEREN
Voorgesteld wordt geen parkeervoorzieningen voor de studentenwoningen aan te leggen. Mara er zijn wel enkele parkeerplaatsen voorzien voor de mogelijk komende winkels. Op zich is dat een goede voorziening, maar er moeten maatregelen getroffen worden dat personeel en bezoekers van Zuidas hiervan geen oneigenlijk gebruik maken.

Met vriendelijke groet

Dr. F.M.M. Griffioen, voorzitter

Lees verder over: Inspraak.