Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze Ontwerpbesluit Kapvergunning 69 bomen in Beatrixpark/Beethoven

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,
p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Postbus 9221000
AX Amsterdam

Amsterdam, 28 augustus 2010

Geachte College,

Betr. Zienswijze Ontwerpbesluit Kapvergunning K15/0696/2010 – 69 bomen in Beatrixpark/Beethoven/Zuidas Kadastrale sectie  ASD23AB-no.02581

Hiermede maken wij bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het kappen van 69 bomen ten behoeve van het bouwrijp maken van een terrein gelegen in het Beatrixpark voor de bouw van parkeergarage fase I WO1/0372/2009 op de volgende gronden : Vrijstellingsprocedure
Tegen de vrijstelling WO09/0013/2008 voor het oprichten van kantoor met bijbehorende garage kan nog tot eind augustus 2010 bezwaar worden aangetekend.  Deze vrijstelling werd in 2008 aangevraagd voor een geheel andere garage dan  de parkeergarage fase I zoals eerder vermeld.In de ruimtelijke onderbouwing (20-6-2008) voor het verzoek om vrijstelling staat onder kapvergunning : “In verband met de herontwikkeling van het gebied Beethoven zullen een aantal bomen moeten worden verwijderd. Om dit mogelijk te maken is een kapvergunning aangevraagd bij het gemeentebestuur. Deze vergunning  is verleend bij besluit van 13-8-2008. De benodigde kapvergunning vormt dan ook geen belemmering voor het verlenen van vrijstelling voor het bouwplan”.

Bovenstaande kapvergunning is aangevraagd op dezelfde dag (19-7-2010) als het besluit vrijstelling en het verlenen van bouwvergunning WO1/0372/2009. Omdat deze kapvergunning nog niet is verleend is  dat volgens bovenstaande zinsnede een belemmering voor het verlenen van vrijstelling.

Verkaveling ligt niet vast

De voorzieningenrechter heeft i.v.m. de eerdere kap van 226 bomen voor het bouwrijp maken van AKZO Nobel kavel bij uitspraak op 4-11-2008 vastgesteld :

3.5. Op grond van vaste jurisprudentie dienen de contouren van het bouwterrein voldoende vast te staan alvorens een kapvergunning wordt verleend.

In het rapport F2007.5638.01 van planbureau DGmR staat op pag. 6 : “De precieze perceelgrenzen van de gebouwen in het plangebied liggen nog niet vast. Deze grenzen moeten door de gemeente vastgesteld worden als onderdeel van de planvorming voor het gebied.”

In de Commissie voor Welstand werd in de bespreking van de parkeergarage op 22-7-2009 (volgnummer 55131) opgemerkt :
“de footprints van de verschillende kavels liggen nog niet vast, dit is onwenselijk”.

In de omschrijving dakbedekking voor de nieuwe parkeergarage staat duidelijk aangegeven : landschap.  Dit is iets anders dan gebouwen met economisch belang. Er lijkt ook geen sprake van een grootschalige functie, zoals bedoeld in het speerpuntenbeleid van de provincie Noord Holland.

De  omvang van de parkeergarage is groter dan de oorspronkelijke garage en het is niet duidelijk wat de bestemming is van de vele extra geplande parkeerplaatsen.
In de dichtbijgelegen  parkeergarage onder het WTC is nog sprake van leegstand.

Bestemmingsplan

Voor het verzoek om vrijstelling 2009 en 2010 was een verklaring van geen bezwaar nodig van Gedeputeerde Staten.

Het eerste verzoek om vrijstelling werd in 2009 gedaan op basis van het niet vigerende Algemeen Uitbreidingsplan uit 1938!! (Uitbreidingsplan in hoofdzaak Zuider-Amstelkanaal 1953 zou correct zijn geweest). Deze vrijstelling is dus niet rechtsgeldig.

Bij het tweede verzoek , dat samenhing met verplaatsen van in-/uitrit van garage naar zuidzijde, werd de oppervlakte van de garage uitgebreid en werden de grenzen van het oorspronkelijke art. 19 gebied overschreden. En voor die extra  m2 wordt nu een extra kapvergunning aangevraagd voor 69 bomen, die dus buiten de oorspronkelijke plangrenzen vallen en gelegen zijn in de HOOFDGROENSTRUCTUUR (zie uitspraak van de voorzitter van TAC Prof. Dr. G.J. Borger van 18-1-2008).Dit vrijstellingsverzoek was dus onrechtmatig.

Conclusie :

De aangevraagde kapvergunning is gebaseerd op een onrechtmatig verkregen vrijstelling hetgeen ook duidelijk wordt uit het gemeentelijk commentaar 2009-13517 op de ingebrachte zienswijzen onder punt 2i  toen een van de bezwaarde aangaf dat ontsluiting van parkeergarage via Prinses Irenestraat onveilige situaties zou kunnen opleveren :
“Het onderhavige project betreft 83 parkeerplaatsen, veel minder dan de opgevoerde 670 plaatsen. Voor het totale bouwprogramma opgenomen in het uitvoeringsbesluit Beethoven, zal de definitieve parkeergarage EEN AFZONDERLIJKE PROCEDURE  doorlopen. “

Daarom verzoeken wij u om de kapvergunning voor 69 bomen niet te verlenen alvorens voor het deelgebied Beethoven een nieuw bestemmingsplan is opgesteld en aangenomen.

Hoogachtend,

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

H.T.C. Munniksma, voorzitter                                        A.A.M. Hesseling, bestuurslid

Lees verder over: Beatrixpark, Publicaties.