Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze op gewijzigd SPvE Vivaldi

Bewonersplatform Zuidas
Van Leijenberghlaan 124
1082 DB Amsterdam
Amsterdam, 21 juni 2005Projectmanagement Bureau
W. Gribnau
Postbus 1269
1000 BG Amsterdam

Betreft: gewijzigd SPvE Vivaldi: weer meer massieve molochen

Geachte mevrouw Gribnau,

In 1999 is het projectbesluit voor het Drentegebied genomen. Op wens van de ontwikkelaars wordt nu de uitwerking daarvan – het uitvoeringsbesluit/SPVE – aanzienlijk aangepast. Het BPZ – Bewoners Platform Zuidas – vindt dit een eenzijdige aanpak, omdat er geen nieuw projectbesluit wordt genomen en omdat de gebruikers en omwonenden niet bij deze ontwikkeling worden betrokken. Van de overheid verwacht het BPZ een bredere kijk dan enkel die van de ontwikkelaar. Is het besluit tot verdere uitbreiding niet al genomen met de ingrijpende, kostbare verhoging van de straaltoren en is dit SPVE dus een voldongen feit?

Het vorige plan is eenzijdig gewijzigd met zo‘n 30% meer bouwvolume en nog steeds een eenzijdige nadruk op werken. Het is de bedoeling dat in de Zuidas een gelijke hoeveelheid kantooroppervlak en woonruimte komt. Een vergelijkbaar vloeroppervlak voor wonen en werken wordt in dit deel van de Zuidas lang niet gehaald. Bij het toe te voegen bouwoppervlak is de verhouding 2 keer zoveel werken t.o.v. wonen, in een gebied waar nu vooral werkfuncties zijn. De eenzijdige inrichting blijft.

De aanvankelijke bouwhoogte is door de aanwezigheid van de straaltoren verlaagd, doch het bouwvolume wordt juist vergroot! Wat niet in de hoogte kan, komt nu in de breedte met meer plompe bouwsels. Nergens wordt aannemelijk gemaakt dat deze vergroting zorgt voor een betere kwaliteit en een aantrekkelijker openbare ruimte. Om het bouwvolume te halen, komen langs de De Boelelaan torens van gelijke hoogte als langs de A10. Van een naar de buurt aflopende hoogte – zoals gebruikelijk in de Zuidas – wordt in dit gebied afgeweken.

Door het gebied lopen twee belangrijke loop- en fietsroutes. De noord-zuidroute door het Beatrixpark moet hoog – 10 of 12 meter? – over de steeds breder wordende snelweg – 2 X 6 rijstroken – en rail – 4 trein + 4 metro – en loopt zo hoog in het gebied dat iedere aantakking, anders dan met trappen, onmogelijk is.
De steeds breder en drukke wordende De Boelelaan moet dan weer gelijkvloers overgestoken worden. Waarom kan hier geen fietsbrug komen?

De oost-west route voor voetgangers en fietsers sluit aan op het station RAI, doch uit de inrichting blijkt nergens dat deze gebruikers welkom zijn. Het wegdek, de kruisingen, de gevels (inritten parkeerkelders) en ook nog langsparkeren op straat, alles is afgestemd op de auto. Ook de bouwblokken aan de oost-west fietsroute krijgen aan deze zijde in- en uitritten voor de parkeerkelders. Deze in- en uitritten kunnen beter aan de andere zijde van de bouwblokken komen. Wordt deze straat wel daarmee belast, dan zijn fietspaden noodzakelijk. Door het ontbreken van aantrekkelijke verbindingsroutes met het station wordt het gebruik van het openbaar vervoer ontmoedigd.

Het aantal parkeerplekken neemt gelijk toe met de vergroting van het vloeroppervlak tot ruim 100.000 M2. Dubbelgebruik wordt hierbij genegeerd! Hoewel het gebied binnen zo’n 800 meter van de ingang van station Zuid in de Beethovenstraat ligt en nog dichter – 400 meter – bij station RAI zijn de parkeernormen veel ruimer dan elders bij station Zuid – voor werken en voorzieningen het dubbele, “een zeer ruime richtlijn” stelt het SPVE.

De bebouwingsdichtheid rondom station Zuid is minder dan het dubbele van Vivaldi. Dat betekent dat de parkeerdichtheid in Vivaldi hoger is dan elders in de Zuidas. Parkeren op afstand of op een andere minder belastende wijze wordt geheel genegeerd. Dit verslechtert de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte aanzienlijk. Dit wordt nog verergerd door de bundeling van het autoverkeer in twee aansluitingen op de De Boelelaan.

Dat geeft niet alleen een aanzienlijke overlast in het gebied zelf, doch maakt ook de kruisingen met de De Boelelaan nog moeilijker. “In de avondspits staat het autoverkeer regelmatig vast” stelt het SPVE. De afwikkeling van het autoverkeer verslechtert en dus worden de verkeerslichten nog meer op de auto afgesteld. Voetgangers en fietsers langs de De Boelelaan zullen nog meer hinder ondervinden van afslaand autoverkeer, vooral in de spits, als gevolg van de eenzijdige nadruk op werkruimte. Ook in dit plan komen de in- en uitritten in de gevels van de buurtstraten. Die worden niet alleen veel drukker en onveiliger, maar onaangenaam door blinde gevels met garage inritten.

Vivaldi en de De Boelelaan zijn onderling sterk verweven. De toenemende parkeerdichtheid zorgt voor een aanzienlijke belasting van de De Boelelaan, vooral in de spits. De kwaliteit van de De Boelaan staat onder druk door 2 zwaar belaste kruisingen. Toch is de De Boelelaan gescheiden van Vivaldi en buiten het SPVE gehouden.

Het BPZ vindt dat:
1. een nieuw projectbesluit voor Vivaldi noodzakelijk is
2. de uitbreiding bij Vivaldi te eenzijdig is gericht op werken
3. de parkeernormen voor een gebied dicht bij 2 stations te ruim zijn
4. veel meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV gebruikers nodig is
5. de oost-west fietsroute vrij moet zijn van in-en uitritten voor parkeerkelders
6. de noord-zuid fietsroute de De Boelelaan moet overbruggen
7. de De Boelelaan onderdeel moet zijn van het SPVE

Lees verder over: Inspraak, Vivaldi.