Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze parkeergarage Beatrixpark

Zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling ontwerpbesluit W09/0013-2008:
Oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage in het Beatrixpark

Het Bewonersplatform Zuidas is mede opgericht om huidige bewoners en gebruikers rond Zuidas te ondersteunen bij het beschermen van hun leefklimaat en woongenot.

Bij deze maken wij bezwaar tegen bovengenoemde vrijstellingsaanvraag voor de bouw van een kantoorpand met parkeergarage in de zuidwesthoek van het Beatrixpark in Amsterdam, en wel om de volgende redenen.

1. Onjuiste aankondiging
De voorzieningen die het bouwplan bevat, zo’n 20% van het bouwoppervlak, worden niet als zodanig genoemd in de aankondiging, die daarmee dus niet correct is.
De parkeergarage is bedoeld voor een groter deel van het gebied – de zogenoemde 1e fase – waarbij in- en uitrit en de mate van belasting van de aansluitende lokale wegen onduidelijk zijn. Nu de aankondiging melding maakt van een bijbehorende parkeergarage moet ook dit als misleidend aangemerkt worden.

2. Gebrekkige ruimtelijke onderbouwing
De ruimtelijke onderbouwing rept over parkeergarage 1e fase waarbij niet duidelijk wordt wat die 1e fase omvat en dus ook niet duidelijk is voor welke belasting die parkeerkelder zorgt. Bovendien verwijst de gebrekkige ruimtelijke onderbouwing slechts naar bestaande stukken en wekt de indruk dat een nadere onderbouwing – zoals een bestemmingsplan – overbodig is. Zie ook opmerkingen hierna.

3. Geen juiste wettelijke basis en geen eerdere bouwaanvraag
De gronden van het plan maken deel uit van het Algemene Uitbreidingsplan uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Deze vrijstelling baseert zich op de vervallen Wet Ruimtelijke Ordening en negeert de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die deze vervangt per 1 juli 2008.
De bouwaanvraag is nooit eerder bekend gemaakt. Daar een vrijstelling wordt verleend voor een bouwplan, is de bekendmaking op 9 oktober en een verwijzing naar de vervallen Wet RO onmogelijk. Ook hierom kan deze vrijstelling niet worden verleend.

4. Geen Milieu Effect Rapportage
Het gebied Zuidas is, ook zonder dokstrook, van een zodanige omvang dat het MER-plichtig is, doch een MER ontbreekt.

5. Geen duidelijk verkeersonderzoek
Als noodzakelijke maatregel wordt verkeersmanagement genoemd. Of en op welke wijze dat wordt uitgevoerd maakt de onderbouwing niet duidelijk. Volstaan is met een algemene beschrijving van dit verschijnsel, zodat het mogelijke effect volstrekt onduidelijk blijft. Er zijn plannen voor een “goed openbaar vervoer” en voor “veilige en goede fietsroutes”. Zekerheid over de uitvoering en de termijn van uitvoering ontbreken, dit in tegenstelling tot de te verlenen bouwvergunning. Onduidelijk is of het door het plan veroorzaakte verkeer voldoende verwerkt kan worden.

6. Geen bruikbaar rapport luchtkwaliteit
De ruimtelijke onderbouwing beweert dat het luchtkwaliteitsonderzoek van augustus jl. de effecten van ALLE flankprojecten beoordeelt. Dat is feitelijk onjuist daar alleen de projecten van 2009 en later zijn betrokken. Het rapport stelt dat het verkeer in de Beethovenstraat tussen 2010 en 2015 met de flankprojecten afneemt van 13.775 naar 13.257, terwijl zonder plan het verkeer toeneemt van 13.212 naar 13.354 (wegvak 454). Kortom het plan zorgt voor een afname van het verkeer tussen 2010 en 2015 en zonder het plan zou het verkeer toenemen. Hoe is dit te verklaren? De MER-beoordelingsnotitie meldt voor dit wegvak een toename van 21% (blz. 19).
Alleen al hierom kan dit rapport niet als bruikbaar worden aangemerkt. De gegeven verkeerscijfers gaan slechts uit van een deel van de Zuidas en gebruiken voor de A10 afwijkende cijfers van Rijkswaterstaat, de wegbeheer.

7. Aantasting van de Hoofdgroenstructuur
Volgens de Natuurtoets behoort het plangebied tot de Hoofdgroenstructuur (blz. 8). De ruimtelijke onderbouwing beweert echter dat de locatie van het betrokken bouwplan er geen deel van uit maakt (blz. 3).

8. Slechtere toegankelijkheid van het park
Voor de plannen verdwijnt een aanmerkelijk deel van het park en wordt het park vanuit de Beethovenstraat slechter toegankelijk. Tijdens de bouw kan dit nog erger zijn, maar daarover is geen informatie beschikbaar.

9. Onveilige situatie
Een pand zo vlak naast een snelweg (hoofdnet auto) geeft een onveilige situatie, ook al worden er maatregelen daartegen genomen en vluchtroutes aangelegd. Je moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt.

10. Windhinder
De ruimtelijke onderbouwing wekt de indruk van een aanvaardbaar windklimaat. Het bijbehorende rapport geeft echter een andere indruk (mede afhankelijk van aanpalende bebouwing, waarover weinig bekend is).
In dit geval wordt verwezen naar de veranderende omgeving, in andere gevallen wordt het gebouw alleen afzonderlijk beschouwd als dat voor een gunstig windklimaat beter uitkomt.

11. Verkeerde toepassing regels gevelreclame/aanlichting
Volgens afspraken in het Bestuurlijk Overleg Zuidas, moeten op de Zuidas de relevante regels van het Stadsdeel ZuiderAmstel worden toegepast en niet die van de centrale stad.

12. Gebrekkige controle bouwconstructie
Door onvoldoende personeel en/of deskundigheid is het te verwachten dat er een gebrekkige controle zal zijn ten aanzien van de constructie van de bouwwerken.

Om bovenstaande redenen verzoeken wij u geen vrijstelling te verlenen, of niet eerder dan nadat aan al onze bezwaren tegemoet is gekomen.

Lees verder over: Beatrixpark, Groen, Water & Lucht, Inspraak.