Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze BPZ op Structuurvisie en planMER ZuidasDok

Amsterdam, 16 april 2012

Betreft: Zienswijze Structuurvisie en planMER ZuidasDok

Geachte heer/mevrouw,

Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) heeft kennis genomen van de in de aanhef genoemde stukken. Een aantal vertegenwoordigers van het platform heeft gesproken met de Directeur Zuidas, heeft de informatiebijeenkomst op de Zuidasmarkt van 3 april jl. bijgewoond en de reacties van daar aanwezige bewoners aangehoord. Die zijn waar mogelijk verwerkt in onderstaande reactie.

ALGEMEEN
Wij constateren dat de betrokken instanties bij het DOK er ondanks de huidige crisis in geslaagd zijn een voorkeursbeslissing te nemen die op korte en middellange termijn tot uitvoering gebracht kan worden. In de stukken wordt ook ingegaan op de historie van deze omvangrijke infrastructurele plannen en de uitgewerkte alternatieven. Aangegeven wordt dat in het nu voorliggende besluit de flexibiliteit voor der toekomst maximaal zou zijn. Het komt ons echter voor dat de op pagina 14 in paragraaf 3.3 van de Structuurvisie vermelde mogelijke doortrekking van de NZ-lijn als metro naar Amstelveen door dit huidige besluit onmogelijk is geworden. Daarvoor zou onder de zuidelijke A10 tunnel een kostbare ondergrondse boog naar de VU aangelegd moeten worden.
Er worden desondanks nog mogelijke alternatieven voor de toekomst open gehouden, maar niet is aangegeven wanneer welke besluiten daarover genomen moeten worden.

STRUCTUURVISIE EN planMER
1. TUNNELS Centraal in de plannen staat de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer en tegelijkertijd het splitsen van de verkeersstromen in doorgaand en lokaal verkeer. Gezien de huidige verkeerssituatie is aanpassing van de A10 Zuid dringend noodzakelijk. Deze aanpassing betreft een weglengte van ongeveer 5 km. Tevens wordt ongeveer 1 km van de A10 ondergronds gebracht om uitbreiding van Station Zuid op relatief korte termijn mogelijk te maken, een terminal voor tram en bus te kunnen aanleggen en de geluidshinder in het centrum van Zuidas sterk te beperken. Het is duidelijk dat de vermindering van de geluidshinder het sterkste zal zijn aan weerszijden van de tunnel. Dat betekent echter wel dat de overige 4 km van de A10 Zuid extra maatregelen behoeven. In het planMER wordt op blz.24 aangegeven dat er aan de Oostelijke tunnelmond geluid beperkende maatregelen getroffen zullen worden in de vorm van een luifelconstructie en een dubbele laag ZOAB. Uit uw berekeningen vloeit voort dat dit de geluidshinder meer zou beperken dan luifel + schermen. In de tabel wordt niet vermeld wat het effect is van ZOAB + luifel + geluidsschermen. Wij dringen er bij u op aan om langs het gehele tunnelvrije deel van de A10 uniforme geluidsschermen aan te brengen, zoals bijv. langs de A2 bij Vinkenveen is gebeurd. De geluidsschermen dienen het niveau van de beoogde kwaliteit in Zuidas te hebben. Dat komt zowel de effecten van geluidshinder als de rustige visuele afwikkeling van het verkeer sterk ten goede. Gesteld wordt dat alleen op korte afstand van de tunnelmonden sprake is van een verhoogde concentratie van verontreinigende stoffen en fijn stof. De Oostelijke tunnelmond ligt dicht op het Beatrixpark. Wij verzoeken u bijzondere aandacht te besteden aan maatregelen om te voorkómen dat stof en schadelijke stoffen het Beatrixpark kunnen bereiken.
2. OPENBAAR VERVOER Terecht wordt opgemerkt dat Station Zuid het snelst groeiende station van Nederland is. De bereikbaarheid per trein is goed geregeld, maar het aansluitende OV behoeft sterke verbetering In de fasering is aangegeven dat ruimte wordt gevonden op het tunneldak van het zuidelijke deel van de A10 om trams en bussen te laten halteren. Dat lijkt ons een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarbij tram 5 en bussen op de Strawinskylaan stoppen. Wij pleiten voor een fijnmazig en frequent rijdend openbaar vervoer van en naar het Station. Een goed hulpmiddel daarbij zou zijn de NZ-lijn door te laten rijden tot het metrostation Amstelveenseweg. Dat geeft ruimte in Station Zuid, en verbetert de aansluiting naar het VUmc. Tevens worden de metrohaltes naar het Westen verplaatst zodat er meer ruimte in het krappe station gecreëerd kan worden. Gepland is dat in 2017 de NZ-lijn gaat rijden, de huidige lijn 51 vervangen wordt door een snelle tramverbinding naar Amstelveen en een verbinding met Amstelstation en Leidseplein. Het zeer krappe tijdschema voor deze gelijktijdige ontwikkelingen vergt een optimale coördinatie en een vlekkeloze uitvoering van de geplande werkzaamheden. Het zal duidelijk zijn dat deze afstemming hoge eisen stelt aan de betrokken instanties. De treinperrons kunnen een paar meter verbreed worden. Dat is dringend noodzakelijk, om dat in de huidige situatie de perrons als zeer smal gekenschetst moeten worden. De mogelijkheid wordt opengelaten om na 2020 een 5e en 6e spoor aan te leggen. Wij verwachten dat de snelle ontwikkeling van Station Zuid deze aanleg zo spoedig mogelijk noodzakelijk zal maken. Wij verzoeken u dan ook deze in de middellange termijnplanning op te nemen. De ingang van het Station aan de Parnassusweg wordt verbeterd en voorzien van een lift. Nog beter zou zijn om een ingang te maken aan de overkant van de Parnassusweg zodat de vele duizenden studenten, bezoekers en bewoners die naar Station Zuid lopen niet de drukke Buitenveldertselaan hoeven over te steken. Deze behoort tot het hoofdnet auto en is een drukke verkeersstraat, waarin het verkeer waarschijnlijk nog wel zal toenemen.
3. UITVOERING WERKZAAMHEDEN Het voorliggende besluit is aanzienlijk minder ingrijpend dan aanvankelijk het geval was. Toch is dit te kenmerken als een groot infrastructureel project dat langdurig en veel bouwwerkzaamheden met zich zal meebrengen. Wij verzoeken u dan ook tijdens de uitvoering zoveel mogelijk maatregelen te nemen om vermijdbare overlast voor bewoners en gebruikers van dit gebied te voorkómen. Ook in deze fase moet Zuidas en naaste omgeving een aantrekkelijk leefklimaat bieden om de ambities van Zuidas als internationale toplocatie te kunnen waarmaken. De in punt 2 gedane suggestie om de

NZlijn te laten doorrijden tot het metrostation Amstelveenseweg kan daaraan een bijdrage leveren. Tevens kan intensiever gebruik van Station RAI zowel voor treinen als voor metro bijdragen aan de spreiding van de drukte en Station Zuid ontlasten. Een betere fasering van de aanleg van de autotunnels: eerst de zuidelijke afmaken, dan de noordelijke en meer ingewikkelde tunnel kan de overlast ook beperken. Voor de aanleg van de noordelijke A10 tunnel is de stijging van het grondwaterniveau een punt van extra aandacht. Dit is vooral van belang voor de kruipruimtes, kelders en tuinen van de woningen in de Prinses Irenebuurt.

Lees verder over: Dok, Inspraak.