Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidas sluipers

In juni besloot de Gemeenteraad om het stedenbouwkundig deel van de visie Zuidas goed te keuren en daardoor ongeveer 3 miljoen m2 vloeroppervlak te bouwen. Het besluit over het Dok is echter nog steeds niet genomen.
De verkeersgevolgen van het aanleggen van het Dok en de grote bouwdichtheid zijn niet goed onderzocht. De rol die de Dokstraat kan spelen bij de afwikkeling van het autoverkeer is nog onduidelijk, maar wel zeker is dat die pas in een late fase wordt aangelegd, zodat we zeker de eerste 20 jaar nog in de problemen zitten. Er is een plan om de bestaande afslagen van de A10 bij de Europaboulevard en de Amstelveenseweg uit te breiden, maar niet duidelijk is of hiermee de knelpunten kunnen worden opgelost. In de visie Zuidas 2007/2008 wordt voorzien in een uiterst drukke De Boelelaan met een trambusbaan en minimaal 4 rijstroken.

De discussie over de optimale structuur van de De Boelelaan is nog volop gaande. Maar niet alleen De Boelelaan zal veel extra verkeer te verwerken krijgen. Uit de eerste cijfers over de prognose voor 2020 blijkt dat de Amstelveenseweg bij de Bosbaan even veel auto’s moet verwerken als de Buitenveldertselaan. Alleen moet dat op de Amstelveenseweg over 2 x 1 rijstroken, terwijl de Buitenveldertselaan 2 x 2 rijstroken heeft. Wat gaan die automobilisten doen? Blijven zij in de file geduldig staan wachten of wijken zij uit naar de andere straten van Buitenveldert, en slaan ze dus bijvoorbeeld af bij de van Nijenrodeweg en nemen de van de Boeckhorststraat? Opmerkelijk is ook uit deze eerste cijfers dat de straten van Buitenveldert een prominente rol vervullen in het autoverkeer tijdens de avondspits naar het Zuidas. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een aanzienlijk deel van het Zuidasgebonden autoverkeer afgewikkeld wordt als sluipverkeer door Buitenveldert!

In een poging om de onvermijdelijke verkeersoverlast te temperen stelt B & W voor het aantal parkeerplaatsen in Zuidas van 29.000 te verminderen naar 23.000, waarbij de parkeerdruk in de omliggende buurten niet mag toenemen en de parkeerplekken intensiever gebruikt moeten worden. Hoe de gemeente die mogelijke vermindering van parkeerplekken uit gaat voeren is onduidelijk. De nog in oprichting verkerende Zuidasonderneming mag met voorstellen komen. Voor bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt is het van groot belang dat de parkeerdruk niet afgewenteld wordt op deze wijken. We zien nu al dat in gebieden waar parkeren nog gratis is, de parkeerplaatsen worden ingenomen door mensen die hun auto daar neer zetten en met vouwfiets, openbaar vervoer of te voet hun tocht naar hun bestemming voortzetten.

Wat kunnen we doen om sluipverkeer en oneigenlijk parkeren tegen te gaan?

Het bewonersplatform Zuidas organiseert op woensdag 15 oktober 2008 vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal van het Multifunctioneel Centrum, A.J. Ernststraat 112, een thema-avond over dit onderwerp. Tot de sprekers behoort Paul Slettenhaar, portefeuillehouder verkeer en vervoer van het stadsdeel Zuideramstel. U bent van harte uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen!

Lees verder over: Flanken, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.