Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zuidasaccenten (2001)

Nadat in augustus de conceptversie van “Zuidas-accenten” was verschenen, is op 23 november jl. de definitieve versie van deze nota verschenen. Tijd voor een blik op beide stukken.
De ‘Zuidas-accenten’ gaat over de invloed die de Zuidas heeft op het omliggende gebied. Daarbij gaat het over invloed in de zin van ‘overlast’, maar evenzeer om invloed in de zin van ‘kansen’ voor de omgeving van de Zuidas. De ontwikkelingen (en onderdelen van ontwikkelingen) in de Zuidas die in Zuidas-accenten gewenst worden, hebben steeds een relatie met de stadsdeel-omgeving van de Zuidas.
In de bespreking met stadsdeel ZuiderAmstel van de conceptversie (begin september 2001) is door de aanwezige bewonersgroepen uit het Bewonersplatform Zuidas de volgende opmerkingen gemaakt:
• positief dat het stadsdeel de relatie tussen Zuidas en omliggende woonbuurten onderzoekt en probeert een visie neer te leggen
• Inhoudelijk is het stuk tekst over beheer van de openbare ruimte in de Zuidas nog niet klaar.
• De relatie met de omgeving komt in de Zuidasvisie terug als ‘heling’. Dit punt zou nader uitgewerkt moeten worden in de Zuidas-accenten.
• Er is zorg over de besteding van de gelden van het groenfonds groei. De gelden moeten niet besteedt worden aan het opknappen van bestaand groen, maar moeten een bijdrage leveren aan het kwalitatief naar een hoger niveau tillen van het groen. Maar vooral moet het aangewend worden voor het realiseren van extra groen.
• De huurverdringing (de bezorgdheid dat particuliere verhuurders de bestaande huurders verjagen om de woningen voor veel hogere huren opnieuw te verhuren). Het vasthouden aan 30% sociale woningbouw in de Zuidas mag sterker neergezet worden.
• Het ambitieniveau ten aanzien van de Kinderopvang mag hoger.
• Het ambitieniveau ten aanzien van de bewonersparticipatie kan ook in de Zuidas-accenten beschreven worden. De eerste aanzetten staan erin, maar kan beter.
• De wens tot realisering van de derde afslag wordt niet door alle bewonersgroepen gedeeld. De randvoorwaarden die het stadsdeel stelt bij de realisatie van de derde afslag zijn mooi, maar niet hard.
• Het onderscheid tussen ‘stadsdeel wil’ en ‘stadsdeel wenst’ is niet duidelijk.
De conceptversie en de definitieve versie
Nu de definitieve versie is verschenen is het mogelijk om de verschillen met de vorige versie te benoemen (althans, dat te proberen):
• Indeling en inhoudsopgave zijn gelijk gebleven
• Hoofdstuk 1 (inleiding) is gelijk gebleven
• Hoofdstuk 2 (Ontwikkelingen in ZuiderAmstel) is gelijk gebleven
• Hoofdstuk 3 (Primaire verantwoordelijkheden stadsdeel) is tekstueel gewijzigd:
2. beheer openbare ruimte; 1e alinea is tekst toegevoegd over beheer in publieke en private ruimte
4. alles is communicatie; laatste alinea is nieuw
• Hoofdstuk 4 (Perspectieven) tekstwijziging op pp 20 (over de VER) “Zuideramstel er voorstander van”
• idem, teksttoevoeging alinea voor accent nr. 14 (pp 22) ‘Van groot belang daarbij is een kwalitatief goede aansluiting van busroutes op metro- en spoorlijnen’
• Idem, teksttoevoeging alinea voor accent nr. 38 (pp 35) ‘Om diezelfde reden pleit het stadsdeel ZuiderAmstel ervoor de Noord-Zuidlijn te zijner tijd naar Schiphol door te trekken via het bestaande tracé van lijn 51.
• Idem, teksttoevoeging op pp 35. “Tot slot”

Is er iets met de inbreng van de bewonersgroepen gebeurd?
Niet veel.

Beheer
Het gevraagde ambitieniveau bij beheer is keurig in de Zuidas-accenten opgenomen. Maar bij de beschrijving van de vier varianten van beheer (pp15.) Blijkt dat extra ambitie bij beheer geregeld kan worden MITS de centrale stad voor het geld zorgt. In de binnenstad is die wens er ook en daar is al lange tijd ruzie over de financiering. “Als de binnenstad een hoger kwaliteitspeil van de openbare ruimte wil, dan zorgen ze zelf maar voor de financiën”, is kort gezegd de boodschap van de centrale stad. Dat dat bij Zuidas/ZuiderAmstel anders zal lopen, betwijfel ik.

Heling
De tekst over heling is ongewijzigd, dus geen verdere concretisering.
Besteding gelden groeifonds
De tekst is ongewijzigd, dus voor meerdere uitleg vatbaar. Nog steeds geeft de tekst van Zuidas-accenten de mogelijkheid om dit fonds te besteden aan het opkalefateren van verwaarloosde plantsoentjes zoals bv.die in de IJselstraat.

Huurverdringing en 30% sociale woningbouw
De huurverdringing is niet opgenomen. De tekst over de 30%sociale woningbouw is ongewijzigd (waarbij je je kunt afvragen wat het stadsdeel er verder aan zou kunnen toevoegen; ze kiezen voor 30% sociale woningbouw verspreid door de hele Zuidas)

Derde afslag
De tekst over de derde afslag is ongewijzigd. De accenten12 en 13 zijn mooi geformuleerd, maar door een ‘gemeentelijk aanwijzing’ makkelijk te omzeilen.

Twee kleine losse punten:
Een tekst t.a.v. ambitieniveau t.a.v. Kinderopvang is niet opgenomen. Een wens van het opbouwwerk overigens.
Een tekst t.a.v. ambitieniveau t.a.v. bewonersparticipatie is niet opgenomen. Ook een wens van het opbouwwerk.

Lees verder over: Inspraak.