Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

ZUIDASDOK: ambitie en uitstraling moeten blijven (wijkkrantartikel)

Keurig op tijd werd het rapport van Gezaghebbende Derde Zuidasdok, Sybilla Dekker, gepubliceerd onder de titel: Voortvarend Bouwen Voor De Toekomst. Het was eind maart en de coronaviruspandemie woedde al in ons land, maar in het rapport is begrijpelijk geen aandacht besteed aan de gevolgen van deze crisis. Minister Cora van Nieuwenhuis heeft het advies om het DOK aan te leggen overgenomen. Dus het wordt afwachten of en wanneer de aanbevelingen van dit goed leesbare rapport uitgevoerd kunnen worden. Er lijkt een grote stilte rond het project te bestaan; gelukkig was Sybilla Dekker begin mei nog op de radio om het rapport toe te lichten en de noodzaak tot uitvoering te onderstrepen.  

Is het DOK noodzakelijk voor de internationale en economische toplocatie? Mevrouw Dekker heeft hiertoe onderzoek laten verrichten door prof.dr. Coen Teulings en prof.dr. Henri de Groot.  Deze onderzoekers concludeerden dat uitbreiding van de vastgoedontwikkeling in Zuidas niet mogelijk is zonder verbetering van de bereikbaarheid en de OV-terminal. Voor de berekening van de maatschappelijke meerwaarde van het DOK werd uitgegaan van de grondprijs, de toename van de werkgelegenheid en een blijvend lage rente. De schatting is een maatschappelijke meerwaarde van 5,6 miljard, maar de nabije toekomst zal leren hoe houdbaar die schatting is.   

Analyse nut/noodzaak project Zuidasdok    In de beginfase van Zuidas werd de nadruk vooral gelegd op kantoren en later ook op woningen. Het accent voor Zuidasdok is nu steeds meer komen te liggen op bereikbaarheid en infrastructuur. Uit de geactualiseerde verkeersgegevens blijkt duidelijk dat er iets gedaan moet worden aan de A10-zuid. In het rapport wordt vastgesteld dat het huidige plan voor verbreding en indeling van de weg de voorkeur verdient. Dus een splitsing in doorgaand en bestemmingsverkeer volgens een wegpatroon van 2-4-4-2 rijstroken, waarbij de middelste 2×4 rijstroken bestemd zijn voor doorgaand verkeer. Voor de trein blijken de aantallen treinreizigers liefst 7 jaar voor te lopen op de prognose. Dus in 2018 waren er al meer treinpassagiers dan voorspeld voor 2025. Voor de treinen is de aanleg van het 5e en 6e spoor dringend nodig en dat kan alleen als de zuidelijke A10 tunnel snel wordt aangelegd. Ook de veiligheid op de perrons is in het geding; zeker in de spits zijn ze veel te smal. Ook het aantal tram, bus en metropassagiers neemt snel toe. Eind 2020 gaat de Amsteltram rijden, voorlopig nog naar de Strawinskylaan, maar later naar de zuidkant van het Station. Deze regiotram brengt heel veel passagiers uit Amstelveen en later ook uit Uithoorn naar Station Zuid en vice versa. De Noord-Zuidlijn heeft nu al veel passagiers en voor de verdubbeling van het spoor als de uitbreiding naar Schiphol gepland wordt zijn de tunnels nodig. Naast het Openbaar vervoer wordt in het rapport ook aandacht besteed aan de fiets en de fietsenstallingen. De mogelijkheid voor stallingen naast het 5e en 6e spoor vergt ook de aanleg van het DOK.

Versoberingen?  In het rapport wordt gekeken naar 2 mogelijkheden: de Vivaldipassage en de tunnels. Voor beiden acht mevrouw Dekker deze niet zinvol. De Vivaldipassage is een extra Noord-Zuid verbinding en ook een extra fietsroute. Niet aanleggen brengt ook niet zoveel op. Voor de tunnels zou een nieuw Tracébesluit nodig zijn dat veel vertraging zou opleveren en de realisering van een OV-terminal in gevaar brengen. Voor de zuidelijke tunnel pleit mevrouw Dekker om zo snel mogelijk te beginnen en na te gaan of bouwverkeer mogelijk is via het stedelijk wegenplan. Voor de noordelijke tunnel wordt ook geen versobering voorgesteld, omdat op het dak de busterminal, de taxi’s en de kiss en ride gerealiseerd moet worden. Ook zou daar veel groen moeten komen.

Conclusie   De eindconclusie is dat het DOK moet worden aangelegd en dat versoberingen niet goed mogelijk zijn. Dat betekent dat er veel geld moet worden bijgelegd, naar schatting circa 1 miljard. Er is al 2 miljard gereserveerd, zodat twee derde van de kosten al in de begrotingen zijn opgenomen. En ook dit infrastructurele project draagt bij aan het weer op gang brengen van de economie in deze coronacrisistijd. Voor de uitvoering moet nog van alles gebeuren. Zuidplus werkt voorlopig nog door aan de Brittenpassage. Voor de rest wordt het project opgeknipt in pakketten die door gespecialiseerde bedrijven moeten worden uitgevoerd. De formule van het consortium zoals Zuidplus is daarvoor minder geschikt. 

Cisca Griffioen
11 mei 2020 wijkkrantartikel

Lees verder over: Algemeen, Dok, OV, Publicaties, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Voorzieningen.